• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
 • Actief in alle stierenvechtlanden
 • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels
geredde stieren
Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Omgang met persoonsgegevens

CAS International (CAS) onderschrijft de groeiende behoefte van burgers om regie te hebben over hun persoonsgegevens en de communicatie die zij ontvangen. Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, emailnieuwsbrief- abonnees en donateurs (zie noot) worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Welke gegevens

Bij het gebruik van de website, het donateurschap of het doen van een eenmalige of periodieke gift laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de situatie kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

NAW-gegevens

 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • leeftijd
 • geslacht
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IBAN
 • lidmaatschapsnummer
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van je relatie tot CAS):

 • Om de gevraagde diensten, producten of informatie te leveren, bijvoorbeeld producten die je besteld hebt of een brochure die je hebt aangevraagd
 • Ter administratieve verwerking van je donateurschap, gift of donatie
 • Om je geefhistorie te analyseren
 • Om je persoonlijke gegevens te combineren met publiekelijk beschikbare informatie, zodat we je doelgericht kunnen benaderen
 • Om te leren hoe we onze diensten, producten of informatie kunnen verbeteren
 • Om je op de hoogte te houden van ons werk
 • Om je te vragen om financiële of niet-financiële steun
 • Om onze verplichtingen na te kunnen komen, die voortvloeien uit een tussen jou en ons afgesloten overeenkomst

Betaalgegevens

Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft verwerken we je IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als je zelf een losse gift naar ons overmaakt leggen wij je IBAN vast, zodat we een eventueel volgende gift kunnen herkennen als een gift van jou. Wanneer je met iDeal of je creditcard doneert, verloopt dit via Adyen, dit is een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder. Jouw inlog- of creditcardgegevens krijgen wij niet te zien. Adyen vertelt ons alleen of je donatie is gelukt en maakt deze naar ons over.

Responsinformatie e-mail

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Indien je onze digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van een link onderaan iedere nieuwsbrief.

Beveiliging

CAS draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de systemen waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Verzending

Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens die tussen jouw en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen. Indien wij je vragen om persoonlijke gegevens per post aan ons op te sturen, leveren wij altijd een voorgedrukte envelop mee. Zo weet je zeker dat je gegevens op het juiste adres terechtkomen en dat niemand deze kan meelezen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 10 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 10 jaar nadat je voor het laatst actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Analyse bezoekersgedrag website

Via Google Analytics verzamelen wij op deze website geanonimiseerde gegevens over bezoekersgedrag. Zo kunnen wij zien hoe websitebezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website om je beter van dienst te kunnen zijn.

Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en de verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en versleuteld. Verder zijn alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Google Analytics worden verzonden, maak dan gebruik  van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Deze voorkomt dat informatie over jouw bezoekactiviteit wordt gedeeld met Google Analytics.

Opvolging bezoek aan website

CAS verzamelt informatie over je gebruik van onze website met behulp van zogenaamde remarketingpixels en vergelijkbare hulpmiddelen van Facebook, Google en Bing. De op die manier verzamelde gegevens worden verstrekt aan deze bedrijven, die de door hen in opdracht van CAS verzamelde informatie gebruiken om aan jou gerichte CAS-advertenties te tonen. Indien je hier geen prijs op stelt, dien je het plaatsen van cookies door onze website te weigeren.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. Er is schriftelijk vastgelegd dat de uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. Je ontvangt dus alleen post, e-mail of telefoon van of namens CAS en niet van anderen. Indien derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van brieven of het uitvoeren van een belcampagne, verzenden wij de data altijd op een beveiligde wijze. Ook kunnen gegevens worden verstrekt aan derden wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Links naar websites van derden

Onze website bevat ook links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. CAS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die je daar zou downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Inzage en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan:

CAS
Postbus 1312
3500 BH  Utrecht

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Wijzigingen privacyverklaring

CAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 28 februari 2023.

Vragen

Voor verdere vragen over privacy en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen. Ook helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Noot:

Hier worden alle personen en organisaties bedoeld waar CAS contact mee heeft, dit kunnen dus ook zijn:
• Adoptanten stier of paard
• Aankoop in webshop
• Vrijwilligers evenementen of anderszins
• Campagnemedewerkers
• Mensen die contact opnemen op enige andere wijze dan via website